Rubinen nr. 2-2010

Indhold:

Referat fra Generalforsamlingen

Årsberetning

Indlæg fra LEVbladet september 2010

Lidt om Maltaturen

At vente

Info om Hollandsturen

Årsberetning

for RTS foreningen i Danmark

september 2009 – september 2010

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand                                        Anni  Pedersen

Næstformand                                                          Inge  Madsen

Kasserer                                        Lene Nielsen

Sekretær                                       Bodil Nørregaard

Bestyrelsesmedlem                  Morten Boas

Suppleant                                     Lis Krupsdal

Suppleant                                     Mette Gammelby

Intern revisor                              Bente Meyer

 

Bestyrelsens arbejdspunkter det forløbne år:

1.        Hjemmeside

2.        Forårsarrangement

3.        Efterårsarrangement/generalforsamling

4.        Maltatur

 

 

1.Vores hjemmeside er nu etableret. Desværre er der ikke den store trafik på den. Vi håber I snart melder jer ind på den, så det kan blive en aktiv hjemmeside.

2.Forårsarrangementet løb af stabelen 7.-9.Maj  i Vork ved Vejle. Vi havde en dejlig weekend på trods af regnvejr. Temaet denne gang var kreativitet. Der blev spillet WII, kreeret smykker, malet bluser  og Helge sørgede for at vi fik frisk luft med udendørsaktiviteter, mellem bygerne. Og som sædvanlig hjalp alle med mad og oprydning. Lørdag aften kom kreativiteten igen frem , i form af sjove kostumer og fin borddækning. Der er allerede booket samme sted  29.4. – 1.5. 2011.

3.Efterårsarrangementet  afvikles i Fredericia, som det plejer. Desværre kan pengene fra Socialministeriet ikke mere dække vores økonomiske behov, så vi valgte denne gang at holde weekenden fra lørdag – søndag. Formanden har deltaget i en konference om sociale profiler, som foreningen sjældne diagnoser har udarbejdet. Et værktøj som vi fra bestyrelsens side mener kan være brugbar for vore medlemmer. Vi har derfor bedt Mariette Rytter Larsen fra foreningen FABRY om at komme og fortælle om det.

For børnene er der arrangeret dukketeater og denne gang har vi engageret 3 barnepiger, så forældrene forhåbentlig kan sidde til møderne med ro i sjælen.

4.Der er arrangeret endnu en Maltatur. Vi skal 7 familier , 21 personer af sted  fra lørdag d. 18. til lørdag 25. september. Også i år har vi været heldige at Ludvig og Sara Elsass fond har givet os 35.000 kr.

 

Nye medlemmer

Også i år har vi den glæde at kunne byde en ny familie velkommen. Det er Mikkel ( RTS), Carsten og Karin fra Juelsminde.

Rubinen

Rubinen er udkommet 2  gange i perioden. Da vi ingen indlæg modtager fra medlemmerne, er det stærkt begrænset hvad vi har at lægge i bladet, så den sidste blev noget tynd..

Lev

Lev har repræsentantskabmøde i oktober men ingen fra bestyrelsen har mulighed for at deltage.

 

Økonomi

Foreningens økonomi er indtil videre sund. Vi håber fortsat at få dækket udgifterne til familieweekenderne men må også se i øjnene at det kan blive nødvendigt at tage af foreningens midler for at kunne fortsætte som hidtil. Der er søgt en del fonde og legater og vi har modtaget 5.000 kr fra Sussi og Peter Robinsohns fond til Efterårsarrangementet og 35.000 kr fra Ludvig og Sara Elsass fond til Maltaturen.

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har i løbet af året afholdt 4 møder . Heraf 1 telefonmøde og 2 i forbindelse med familieweekends. Det 4. Er afholdt hos Lene i Skive.

Lene og Bodil forlader i år bestyrelsen og jeg vil gerne takke for jeres gode indsats.

Derudover vil jeg generelt takke bestyrelsen for godt samarbejde endnu et år.

::::::::::::::::::::::::::::::::::://::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 

 

Rubinen nr. 1 2011

REFERAT FRA

GENERALFORSAMLING 2010

FREDERICIA VANDRERHJEM

VESTRE RINGVEJ 98

7000 FREDERICIA

SØNDAG d. 13. SEPTEMBER KL. 9.30-11.30

 

Dagsorden:

 

1.       Valg af dirigent og referent.

2.       Godkendelse af dagsorden.

3.       Formandens beretning.

4.       Aflæggelse og godkendelse af regnskab.

5.       Indkomne forslag.

6.       Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7.       Valg af suppleanter.

8.       Valg af intern revisor.

9.       Skal vi bruge af foreningens egne midler til Generalforsamling, i tilfælde af at Handicappuljen enten mindskes eller helt bortfalder.

10.   Er der forslag til fagligt indhold?

11.   Hvad skal vi bruge hjemmesiden til. Hvad mangler den?

12.   Konference i Holland.

13.   Andet.

 

 

1. Valg af dirigent og referent.

Claus blev valgt som dirigent og Bodil som referent.

 

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.

 

3. Formandens beretning.

Anni aflagde årsberetning både mundtligt og skriftligt.

 

4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.

Lene aflagde regnskab både mundtligt og skriftligt. Regnskabet blev godkendt.

 

5. Indkomne forslag.

Fra Bente: Fondssøgning til dækning af vore familieweekender.

Bente efterlyser, om der er nogle penge, der kan søges til dette formål. Bente efterlyser ideer til hvad og hvor, der kan søges, samt om en fra bestyrelsen eller et af medlemmerne vil påtage sig opgaven.

 

Anni oplyser, at hun i mange år har søgt ca. 30 til 40 fonde årligt (efter at have gennemlæst flere hundrede fondsbeskrivelser).

Anni søger Socialministeriet igen i år. Ansøgninger til Socialministeriet søges fortsat af bestyrelsen.

Bente vil godt være tovholder på fondssøgningen. Bente efterlyser gode råd fra foreningens medlemmer til hvilke fonde man kan søge.

Fremover søger Bente og Pernille legater. Lisbeth spørges, om hun også vil være med til at søge legater.

Der nævnes, at der skal være en sammenhæng mellem, hvad der søges, og hvad bestyrelsen planlægger af arrangementer.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 

Søren Hansen og Lis Krupsdahl blev valgt til bestyrelsen.

 

Der fremkom synspunkter om, at der mangler bestyrelsesmedlemmer med mindre børn for at foreningen fortsat/fremover kan varetage de interesser, som de har.

Bestyrelsen fortalte kort om hvad og hvor mange timer, de bruger på bestyrelsesarbejdet. Arbejdsomfanget varierer afhængig af, hvilke poster man har, samt hvor meget det enkelte medlem vil bruge. Vi henviser til formandens beretning for nærmere beskrivelse af foreningens arbejde det sidste år.

 

Der efterlyses en højere grad af medlemsaktivitet. Alle opfordres til at tage en tørn /engagere sig i større eller mindre omfang. Det er ikke kun bestyrelsens opgave at medvirke til, at vi har en velfungerende forening.

Morten efterlyser også endnu en gang indlæg til Rubinen.

 

 

7. Valg af suppleanter.

Mette Gammelby og Maj-Britt Cruckov Lilleø blev valgt som suppleanter.

 

8. Valg af intern revisor.

Lene Nielsen blev valgt som intern revisor.

 

9. Skal vi bruge af foreningens egne midler til Generalforsamling i tilfælde af, at Handicappuljen enten mindskes eller helt bortfalder.

Der fremkommer mange synspunkter.

Der er forslag om at anvende Vork Spejderlejr til de to årlige arrangementer.

Der er også forslag om fortsat at bruge Fredericia Vandrerhjem til generalforsamlingsweekenden.

Der er forslag om at finde et sted på sjælland.

Der nævnes også den mulighed at regulere på varigheden af arrangementet, antal måltider m.m.

Familier med børn under 18 år opfordres til at søge det ene ophold (generalforsamling) ved kommunen, så den samlede udgift nedbringes.

Generalforsamlingen tilkendegiver, at bestyrelsen i moderat omfang kan bruge af foreningens midler.

 

10. Er der forslag til fagligt indhold.

Bente oplyser, at Stense Farholt, Center for Sjældne Sygdomme v. Skejby Universitets Hospital, har sagt ja til at være ”lægefaglig ressourceperson for RTS”. Hun er allerede tilknyttet Prader-Willi Syndrom Foreningen. Hun er meget interesseret i at deltage på den kommende RTS Verdenskongres i maj 2011, dette vil give hende mulighed for at sidde med ved nogle af Hennekam’s klinikker. Hun vil herefter være et yderst relevant emne til fagligt indhold til en af vores generalforsamlingsweekender.

 

 

Øvrige emner til fagligt indhold:

-Adfærdsmæssige problemstillinger i ungdommen.

-Autisme problemer.

-CSH indgår fra 2011 i nyt stort center: Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri. Sammen med 12 andre handicap-videnscentre og tre vidensnetværk skal CSH fra årsskiftet indgå i Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri. Dermed ophører CSH med at være en selvejende institution med egen bestyrelse. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri bliver organisatorisk og bevillingsmæssigt en selvstændig del af VISO og Servicestyrelsen. Alle medarbejdere i de berørte centre tilbydes at fortsætte i det nye regi. Den fysiske placering bliver på et endnu ikke fastlagt sted i København (hvor CSH medarbejdere vil høre til) samt Århus og Aalborg.

 

11. Hvad skal vi bruge hjemmesiden til. Hvad mangler den?

10 har logget sig på. Der er ikke ret meget trafik på den.

Deltagerne efterlyste:

Hvem er folk/de unge mennesker.

Hvad sker der i foreningen.

Hvor skal der skrives indlæg (på)?

Dagsorden/ referat bør ligge på hjemmesiden.

Problemstillinger/erfaringsudvekslinger/ Gode råd.

Forslag om bestyrelsen kunne lave stikordsskabelon, så hvert medlem kunne skrive deres barns historie. Der nævnes manglende tid til dette fra medlemmernes side, hvilket medfører forslag om, at der sættes tid af til det på et af vores weekendarrangementer (workshop).

Blive inspireret af de udenlandske hjemmesider.

Websidearbejdet er hidtil varetaget af Lene. Arbejdet skal fremover varetages af den nye bestyrelse.

 

Morten har oprettet en gruppe på Facebook. 

 

12. Konference i Holland.

Syv familier deltog i arrangement i Norge med læge Hennekam fra Holland. I den forbindelse blev vi inviteret til Verdenskongressen i Holland. Hjemmeside: www.rtsyndroom.nl.

Forskere, læger, forældre med eller uden børn er inviteret.

Kongressen foregår på engelsk.

Det eneste på skrift indtil videre er en lille pjece.

Prisen for at deltage i kongressen er ukendt på nuværende tidspunkt.

Den norske forening søger hele tiden fonde. De har mulighed for, at en eller to fra hver familie kan deltage.

Bentes opfordring: De, som ikke har oplevet Hennekam, opfordres til at opleve ham, da han ved utroligt meget om RTS.

Menings tilkendegivelser:

En del medlemmer er umiddelbart interesserede i at deltage.

Jens opfordrer til, at en del af foreningens midler bruges til denne kongres, da det lige præcis er et af foreningens hovedformål. Vi vil gerne have en eller to fra foreningen med. Det er bestyrelsen, som beslutter hvordan og hvem. Deltagerne forpligter sig til at give referat til foreningens øvrige medlemmer.

Det er også vigtigt, at Stense Farholt deltager. Betaling for hendes deltagelse kan ske af fondsmidler eller foreningens penge. Det er svært at præcisere yderligere, da vi ikke kender prisen for at deltage.

 

13. Andet.

 

Poul efterlyser, om der er nogle af medlemmerne, som vil arrangere fælles aktiviteter til næste Vork arrangement.

 

Det er Sveriges tur til at arrangere næste nordiske RTS arrangement, som efter planen skulle afholdes i 2011. Anni kontakter den svenske forening og foreslår, at arrangementet rykkes til 2012 på grund af verdenskongressen i Holland.

 

Endnu en opfordring til medlemmerne om at deltage aktivt i, at hjemmeside og Rubinen kommer op at køre.

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand: Anni Pedersen.      

Kasserer: Søren hansen

Næstformand: Inge Madsen.                            

Medlem: Morten Boas

Sekretær: Lis Krupsdahl.         

Suppleanter: Mette Gammelby

Mai-Britt Cruckov Lilleø

   Intern revisor: Lene Nielsen

 

Hjemmeside om søskende til børn med handicap.

 

På hjemmesiden www.søskendefokus.dk kan du finde filmklip og tekster om søskende til børn med handicap eller sygdom. Du kan også finde information om, hvordan du som forælder eller fagperson kan hjælpe og støtte børnene.

 

Siden er udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS i samarbejde med Nordstjernen Film & TV.

 

Hjemmesiden er blevet til på baggrund af filmen " Så himmelsk anderledes" og indeholder en del filmklip og tekster om søskende til børn med handicap eller sygdom.

 

Klippet af Bodil i Lev-bladet 5. sept. 2010.

 

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 

 

Malta turen 2010  

Kl. er 03.00 og vækkeuret ringer, det er tid til at skulle op for det er i dag vi skal til Malta. Selv Mads der bestemt ikke er så nem at få op om morgen, er morgen frisk og minder os om at det er nu det er nu ;-). Så hurtigt i tøjet ud til bilen og så af sted, først over og hente Bedstefar han skal jo med så bilen kan komme hjem igen.

I lufthavnen mødes vi med de andre som også glæder sig til denne lille tur, 1 uge ned i varmen det bliver bare godt, vi kommer i luften og Maks er meget spændt samt nysgerig, og når man er 4 år er det at flyve bare helt vildt, og da vi kommer over skyerne ja så kan en lille mand ikke holde sig vågen mere.

Vel ankommet til Malta blev vi forenet med sjællænderne, der ankom 5 min efter vores fly, så gik turen ud til vores lille ferie oase, hvor første dagen stod på udpak og masser af pool og fælles spisning i restauranten , en rigtig god start på en super ferie.

Som altid havde Anni et lille program klar, med ture og hyggelige fælles spisninger, rigtigt skønt så vi var med de berømte/berygtede Maltabuser på tur til Mdina en rigtig middelalder by, hvor man kunne kører i hestevogn, se masser af små og store museer, eller bare gå rundt og beundre gamle hus, tage billeder fra udsigtposter rundt i denne gamle by.

Vi havde også vandkrig på stranden, som de lokale syntes var vildt sjovt, så pigerne fik hjælp til kampen. Mads måtte dog lige have en dag i husarrest, da han lige valgte at blive væk på stranden, det var bestemt ikke sjovt, at lede efter ham der i hvad jeg følte var rigtig lang tid.

Så var vi naturligvis på bbq på Gomino, hvor vi badede i den blå lagune, et skønt lille sted, og vores captain’s mor hun kan virkelig lave god og dejlig mad, og det er bare hyggeligt at sidde der i solnedgangen og spise, lige ind til det blev helt mørk, ja så kom øens befolkning, for at spise med.(rotterne)

Som alle gode ferier løber tiden bare alt for hurtigt og den sidste aften skal jeg love for at Malta sagde farvel for denne gang med det ene lyn efter det andet, og torden som vi aldrig har hørt lige hjemme, hold da helt op, det var både flot og skræmmende på en gang.

Vejret denne gang var rigtig behageligt, de fleste dage var der dejlig varmt, og et par enkel te aftener med let regn og lidt blink i det fjerne, men pyt med det, der sover man jo alligevel ;-).

Sidste dagen går jo med at vente i lufthavnen, og ellers med flyver hjem, en ting der nomal bare skal overståes, med flymad og en lille en til halsen, få sine toldfri varer udleveret mm.

Og ja så plejer jeg at købe 5 af disse her skrabe lodder som alle flyselskaber har, og sikke et held, for denne gang blev jeg helt paf, da jeg skrabede den sidste var der sku’ en bil, en lille fin KIA Picanto, kan man næsten få bedre afslutning på en hammer god ferie, nej vel.

Af Morten Boas.

Vores lille nye dyt

At vente et barn er som at planlægge en drømmerejse – til Italien.

Du køber en masse rejsehåndbøger og lægger eventyrlige planer. Colosseum, Michelangelos David, gondolerne i Venedig. Du lærer dig nyttige vendinger på italiensk. Alt er meget spændende.

 

Efter måneders spændt forventning kommer endelig dagen. Du pakker dine kufferter og tager af sted. Flere timer senere lander maskinen. Stewardessen kommer ind og siger: ”Velkommen til Holland”.

 

”HOLLAND” ?!? Råber du. ”Hvad mener du med Holland? Jeg har bestilt en rejse til Italien! Jeg skulle være i Italien! Hele mit liv har jeg drømt om at komme til Italien!”

 

Men der er lavet om på fartplanen. Maskinen er landet i Holland, og der må du blive.

 

Det er vigtigt, at de ikke har ført dig til et rædsomt, fælt, snusket sted, fuld af pest, sult og sygdom. Det er bare et sted, som er anderledes.

 

Så du må ud og købe nye rejsebøger. Og du må til at lære et helt nyt sprog. Og du møder en helt ny type mennesker, du ellers ikke ville have mødt.

 

Det er som sagt et sted, der bare er anderledes.

Tempoet er langsommere end i Italien; der er ikke så pragtfuldt.

Men når du har været der et stykke tid og har fået vejret, ser du dig omkring… og opdager efterhånden, at der er vindmøller i Holland… og Holland har tulipaner. Holland har endda Rembrandter.

 

Men alle, du kender, har travlt med at rejse til og fra Italien… og de praler af, hvor vidunderligt de havde det der. Og resten af dine dage vil du sige: ”Ja, det var der, jeg skulle have været; det var det, jeg havde planlagt”.

 

Og smerten ved det vil aldrig, aldrig, aldrig nogensinde fortage sig …, for tabet af den drøm er et tab af stor, stor betydning.

 

Men… hvis du bruger dit liv til at sørge over den kendsgerning, at du ikke kom til Italien, bliver du aldrig fri til at værdsætte og nyde det helt specielle, det virkeligt vidunderlige…. Ved Holland.

 

Af Emily Perl Kingsley.

Lidt fakta fra Bodil.

Ledsagelse og kontaktperson

§ 78. Kommunen yder 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Stk. 2. Personer, der er visiteret til 15 timers ledsagelse om måneden ved det fyldte 67. år, jf. stk. 1, bevarer denne ret efter det fyldte 67. år.

Stk. 3. En person, som er berettiget til ledsagelse, jf. stk. 1 eller stk. 2, har ret til selv at udpege en person til at udføre opgaven. Kommunen skal godkende og ansætte den udpegede person.

Stk. 4. Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer med en meget nær tilknytning til den, der er berettiget til ledsagelse efter stk. 1 eller stk. 2.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at tilbyde personer, som er berettiget til ledsagelse, jf. stk. 1 eller stk. 2, at få ydelsen udbetalt som et kontant tilskud til en ledsager, som de pågældende selv antager. Det er frivilligt for den berettigede at benytte tilbuddet.

Stk. 6. Modtageren kan opspare timer inden for en periode på 6 måneder. Kommunen fastsætter retningslinjer herfor.

Stk. 7. Modtagerens udgifter til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen kan dækkes med et beløb på op til 650 kr. årligt. Beløbet ydes af kommunen efter anmodning fra modtageren.

Stk. 8. Der kan ikke ydes ledsagelse efter denne bestemmelse til personer, der har hjælpeordning efter § 77.

Stk. 9. Socialministeren kan fastsætte regler om betingelser for ledsageordningen.

 

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 

 

Julestresset?
Mig???! Overhovedet ikke. Flæskestegen er pyntet og sat på fod, ungerne er ridset og sat i ovnen, gaverne er lagt i seng og træet er i fryseren, har bagt svigermødre hele dagen, som nu er afkølet og fylder 5 dåser. Så nu kan påsken bare komme an. Jeg er altid klar inden pinse.....!

 

Ja julen nærmer sig jo og herfra vil vi ønske jer alle en rigtig glædlig jul og et godt nytår

Hilsen fra hele bestyrelsen.

 

Her kunne din historie have været, send en lille sjov artikel, en vittighed eller  noget du bare måtte dele med os andre, så send det pr. mail til mig på boars@secret.dk
Lidt billeder fra Malta

Kan næsten ikke vente til næste gang:)

Kære RTS familier.

Vi er indtil nu 6 familier,der har vist interesse for at deltage.

Nogle af jer har endeligt tilmeldt jer og enkelte har udtrykt nogle forbehold, eller har ikke taget endelig beslutning, men jeg vælger at skrive til jer alle som gruppe, så ingen informationer går tabt. Stense Farholt (som er vores lægefaglige repræsentant på konferencen) får separat mail.

Der er etableret kontakt mellem Stense Farholt og Raoul Hennekam og hun kommer til at sidde med ved konsultationerne hos Hennekam hele lørdag formiddag. Dermed har vi også en hjælpende hånd til tolkning (hvis man altså konsulterer Hennekam.)

Der er kommet flere informationer om konferencen. Find det på den hollandske hjemmeside:  www.rtsyndroom.nl  eller direkte på konferencens hjemmeside:   www.rtsworldconference2011.com

Obs. jeg har præ-registreret os alle, så det er først fra medio december og frem, at hver familie registrerer sig til konferencen.

På hjemmesiden kan man læse

at deltagelse i konferencen koster ca 75 euro (ca 560 kr) for hver forælder og søskende over 16 år.

at RTSére i alle aldre deltager gratis.

at søskende under 16 år deltager gratis.

at man kommer til konferencecenteret i Noordwijkerhout med shuttle busser fra Leiden Station  (distance 17 km).

at man kører i tog fra lufthavnen til Leiden  (distance 30 km)

Jeg har undersøgt rejsemuligheder og har fundet ud af at:

Grupperejse-billetter er væsentlig dyrere end billetterne på nettet, som bestilles af den enkelte.

Derfor bliver det denne gang en individuelt bestilt rejse – bestilt på nettet af jer selv.

Der går direkte forbindelse fra jyske lufthavne til Amsterdam med KLM, men de koster 4.-5.000 kr. Der går også flyforbindelser med mellemlanding i Kbh.

Jeg har valgt at skrive nogle ud- og hjemrejsemuligheder fra København og Billund (over Kbh). 

Mange tog går lige ud i lufthavnsterminalen. Hvis du vil med toget til Københavns lufthavn, kan det betale sig at holde øje med Orange billetter. De skal bestilles 2 måneder før afgang.

Programmet er ikke fastlagt for torsdag den 5.maj, men fra kl 15 og fremefter er vi velkomne til at registrere os på konferencen. Lørdag 7.maj om formiddagen er den mest nærværende aktivitet, nemlig muligheden for at konsultere specialisterne i alt, der vedrører RTS udfordringer på både fysisk og adfærdsmæssigt plan. Lørdagen slutter med frokost, men heller ikke her er tidspunktet fastlagt.

København/Amsterdam og retur:

Flyve med SAS  kr. 1.540 per voksen (eller 1.195,- hvis du tager hjem om søndagen)

Afrejse torsdag 5.maj              kl. 8.15 (kr.545) eller 11.20 (kr.920) eller 15.20 (kr.545)  Flyvetid 1½ time

Hjemrejse lørdag 7.maj           kl. 18.10 eller 20.05 (kr.995)

Flyve med KLM kr: 1.845 per voksen  (eller fra 831,- hvis du tager hjem om søndagen)

Afrejse torsdag 5.maj              kl. 11.45 (535,- få sæder tilbage) eller kl 14.25 (kr. 378)

Hjemrejse søndag 8.maj         kl. 12.10 (kr.453) eller 15.15 og 17.15 (kr 810) eller 21.15 (kr.610)

Billund/Amsterdam (over Kbh.) og retur :    der er kun enkelte biletter tilbage ud og hjem

 

Flyve med Cimber kr. 1.300 per voksen hvis du vil hjem om søndagen  (lørdag duer ikke, kun hjemrejse formiddag)

Afrejse torsdag 5.maj              kl 6.40 (kr. 623)  flyvetid + vent i Kbh = 3 timer  eller afrejse kl. 19.15

Hjemrejse søndag 8.maj         flere valgmuligheder

 

Du kan også fange en billig Cimber billet København/Amsterdam og retur søndag, men der er kun få sæder tilbage på Cimber i det hele taget.

 

Jeg bestiller gerne overnatning på konferencehotellet. Ønsker I alternativer (også til søndag), så kan jeg anbefale at kigge på Lonely Planets hjemmeside.  De har overnatningstilbud i Noordwijkerhout og Amsterdam.  

 

Vi tager så langt et ophold som muligt søndag, for at være sammen med Louise, der flytter sit studie til Amsterdam fra februar til juni. Derfor bestiller jeg rejse med KLM afrejse torsdag kl.14.25 og hjemrejse kl 21.15.

 

Det vil være dejligt om vi kan holde kontakten og koordinere rejseplanerne, hotelønskerne osv.  Venligst skriv hvad du bestiller af rejse, så andre evt kan følge trop. 

 

I hører fra mig igen medio december hvor registrering til konferencen åbner.

Mange decemberhilsner

 

Bente

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opslagstavlen

 

29. april – 1. maj 2011               Familieweekend Vork Bakker ved Vejle.

5. – 78. maj 2011                         RTS kongres i Holland

9. – 11. september                    Familieweekend/generalforsamling Fredericia Vandrehjem

 

 

 

Søges:                                             Indlæg til Rubinen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen:

Formand:                      Anni Pedersen               Rødlersvej 80, 2990 Nivå                                      tlf: 49145314/25465314

Næstformand:                                         Inge Madsen                  Møllevej  29, 5260 Odense S                              tlf: 66153863

Sekretær:                      Lis Krupsdahl                   Røjlemosevej 134, 5500 Middelfart                 tlf: 64406919

Redaktør:                     Morten Boas                    Lenders Alle 4, 6700 Esbjerg                               tlf: 75133512

Kasserer:                      Søren Hansen                  Lokevej 17, 3600 Frederikssund                        tlf: